POZYSKIWANIE DOTACJI - ZAKRES OFERTY

ETAP I. ANALIZA POTRZEB INWESTYCYJNYCH


- analiza i weryfikacja planów inwestycyjnych oraz możliwości skorzystania z dostępnych źródeł finansowania

- rekomendacja najbardziej optymalnych ścieżek finansowania dla konkretnego projektu, biorąca pod uwagę aktualną sytuację w jakiej znajduje się firma

- ocena szans uzyskania wsparcia

ETAP II. OPTYMALIZACJA KONCEPCJI


- analiza i ocena przedsięwzięcia pod kątem merytorycznym

- przedsiębiorstwom, które nie dysponują wszystkimi zasobami technicznymi lub ludzkimi niezbędnymi do realizacji projektu, pomoc w doborze partnerów naukowych w celu zapewnienia wsparcia merytorycznego i technicznego

- modelowanie koncepcji projektu w celu dostosowania projektu do wymogów instytucji finansujących i maksymalizacji szans uzyskania wsparcia

ETAP III. SPORZĄDZANIE DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH


- sporządzenie wniosku o dotację,

- wsparcie w przygotowaniu dokumentacji dodatkowej: studium wykonalności i biznes planu,

pomoc w pozyskaniu wymaganych załączników (opinie o innowacyjności, dokumenty finansowe, badania rynkowe, pozwolenia itp.),

- wsparcie w przygotowaniu analizy finansowej planowanej inwestycji,

- skompletowanie i złożenie pełnej dokumentacji konkursowej, dokonywanie ewentualnych poprawek i uzupełnień.

IV. WSPARCIE W TRAKCIE ROZPATRYWANIA WNIOSKU O DOTACJĘ


- konsultacje z instytucjami przyznającymi dotacje w trakcie rozpatrywania wniosku,

- pomoc przy zawieraniu umów z instytucjami przyznającymi dotacje,

- przygotowanie wniosku o płatność.

V. ROZLICZENIE UNIJNEGO PROJEKTU (NA ŻYCZENIE KLIENTA)


- przygotowanie sprawozdawczości oraz dokumentacji rozliczeniowej w terminach i formie zgodnej z wymogami programu (raporty techniczne i finansowe, raport końcowy i wniosek o wypłatę dotacji),

- współpraca z podwykonawcami inwestycji w zakresie poprawności fakturowania w odniesieniu do zapisów umowy o dotację,

- sporządzenie sprawozdania końcowego z realizacji projektu,

- wsparcie merytoryczne w przygotowaniu wizyty kontrolnej ze strony instytucji nadzorującej lub wdrażającej program dotacji.

 

KONKURSY

Światłowody

3.2.2 KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE

rezonansowa Naprawa

1.1.1. POIR SZYBKA ŚCIEŻKA